Falcon Rijschool Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst (SRB)

Falcon Rijschool is lid van de SRB (Stichting Rijschool Belang). Door ons lidmaatschap van de Stichting Rijschool Belang zijn wij verplicht onze lesvoorwaarden, zoals opgesteld door de SRB te publiceren. In de Falcon Rijschool algemene voorwaarden staat duidelijk wat de verplichtingen van de Rijschool zijn naar haar kandidaten en andersom. Indien u hier vragen over heeft vernemen wij dat graag.

Voor informatie over het SRB zie de pagina Stichting Rijschool Belang.

Algemene Voorwaarden Lesovereenkomst (SRB)

Falcon Rijschool is lid van de SRB (Stichting Rijschool Belang). Door ons lidmaatschap van de Stichting Rijschool Belang zijn wij verplicht onze lesvoorwaarden, zoals opgesteld door de SRB te publiceren. Falcon Rijschool algemene voorwaarden staat duidelijk wat de verplichtingen van de Rijschool zijn naar haar kandidaten en andersom. Indien u hier vragen over heeft vernemen wij dat graag.

Voor informatie over het SRB zie de pagina Stichting Rijschool Belang.

Artikel 1. Algemeen

1.1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, diensten, mededelingen, adviezen, aanvaardingen, leveringen, uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de rijschool, behoudens indien en voor zover de rijschool schriftelijk anders verklaart.

1.2) In alle gevallen, waarin door de rijschool van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.3) Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De rijschool is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers gedane toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.

1.4) Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijschool aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken.

1.5) De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Verplichtingen rijschool

De rijschool is verplicht er zorg voor te dragen dat:

2.1) de rijles wordt gegeven door een gekwalificeerde instructeur die voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

2.2) de volledige tijdsduur van de rijles wordt benut ten bate van het rijonderricht;

2.3) de cursist zoveel mogelijk rijdt in dezelfde auto en zal in principe ook het rijexamen in die auto afleggen;

2.4) de aanvraag voor het rijexamen door de rijschool – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij bevoegde instantie, uiterlijk drie weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het rijexamen kan worden aangevraagd en waarop de cursist de kosten van het examen aan de verkeersschool heeft voldaan;

2.5) de eigen verklaring van de cursist getoetst is op juiste verstrekte gegevens;

2.6) alle noodzakelijke (bedrijfs) verzekeringen aanwezig zijn;

2.7) de cursist wordt gewezen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan de rijschool hiervan melding moet maken.

Artikel 3. Verplichtingen cursist

3.1) De cursist is verplicht om alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

3.2) De cursist dient zich te houden aan de afgesproken tijd, datum en plaats voor de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.

3.3) Bij te laat verschijnen van de cursist, wordt de lesduur verkort met de tijdsduur die de cursist te laat was. In dat geval dient de volledige lestijd betaald te worden.

3.4) Bij een eventuele verhindering zal de cursist dit tijdig en minimaal 48 uur voor de les, aan de rijschool melden. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht, en wordt een andere afspraak voor de les gemaakt.

3.5) Een rijles die binnen 48 uur wordt afgezegd, wordt volledig in rekening gebracht.

3.6) Voor de aanvraag van het praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets dient de cursist de rijschool te machtigen via www.mijn.cbr.nl om de reservering van het examen te bevestigen

3.7) Voordat met de rijopleiding wordt aangevangen dient de cursist alle relevante informatie te verstrekken over zijn/haar medische en/of psychische situatie en medicijn- alcohol- en/of drugsgebruik, die invloed kunnen hebben op de lessen en de rijvaardigheid of rijbevoegdheid.

3.8) De cursist dient er zorg voor te dragen dat hij/zij bij de praktijk- en theorie-examens van de bevoegde instantie over de benodigde bescheiden beschikt. De rijschool is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van de benodigde bescheiden.

3.9) Indien er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, dan is de cursist verplicht hiervan melding te maken aan de rijschool. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, dan is de rijschool hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 4. Betaling

4.1) Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de cursist verplicht het overeengekomen bedrag voor de praktijk- en theorieles contant te voldoen. De kosten van de leer- en lesboeken ten behoeve van de praktijk- en /of theorielessen dienen bij aflevering contant te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2) De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs aan te passen.

De cursist heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijswijziging.

4.3) Indien een rijles niet contant wordt voldaan aan de instructeur, dan ontvangt de cursist een factuur. Indien deze factuur niet binnen veertien dagen wordt voldaan, is de cursist zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim van de cursist, is hij/zij een rentevergoeding ad 1% per maand verschuldigd, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

4.4) Indien de cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen, dan zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten. De incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen minmaal 15% van het verschuldigde bedrag.

4.5) Bij niet-tijdige betaling door de cursist heeft de rijschool het recht om de betreffende overeenkomst en alle verdere overeenkomsten tussen partijen gesloten, doch niet of slechts ten dele uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden, althans als ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst en onverminderd het recht tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

4.6) De cursist kan dan aan die overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen, terwijl eventuele betalingsregelingen zijn vervallen en betaling van reeds uitgevoerde opdrachten terstond en integraal is verschuldigd. Tevens komen eventuele overeengekomen kortingen te vervallen.

Artikel 5. Aanvraag praktijkexamen, herexamen, tussentijdse toets

5.1) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dienen de kosten ten behoeve van de examenaanvraag contant en gelijktijdig met de invulling van de benodigde bescheiden en de eigen verklaring aan de rijschool te worden voldaan.

5.2) Indien het rijexamen geen doorgang vindt wegens vakantie van de cursist, draagt de cursist zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode bij de examenaanvraag aan de rijschool is opgegeven.

5.3) De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie examen, dan wel het praktijkexamen door te berekenen.

Artikel 6. praktijkexamen

6.1) Indien het praktijkexamen geen doorgang kan vinden wegens afwezigheid van de cursist omdat hij/zij verzuimd heeft zijn/haar verhinderdata bij de aanvraag van het examen op te geven, draagt de cursist zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

6.2) Indien de daartoe bevoegde instantie het rijexamen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken datum en tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de cursist een lesuur in rekening brengen voor het opnieuw vast te stellen examen.

6.3) Bij onvoldoende rijvaardigheid van de cursist kan de rijschool besluiten het examen te weigeren of uit te stellen.

Artikel 7. Beëindigen van de les overeenkomst
7.1) Indien de overeenkomst niet voor een aantal lessen is aangegaan, hebben zowel de rijschool als de cursist het recht om de les overeenkomst tussentijds te beëindigen. Er dient daarbij een opzegtermijn van een maand in acht te worden genomen en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. In onderling overleg kan van deze termijn worden afgeweken. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de cursist in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan de bevoegde instantie betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De cursist is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 3.3.

7.2) Is de overeenkomst aangegaan voor een vast aantal lessen/examen/toets (lespakket) dan wel een vaste periode, dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten, onder gehoudenheid de les prijs van een lesuur verhoogd met de administratiekosten te vergoeden. Als het bedrag in een keer vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terug betalen verminderd met het door hem/haar betaalde examengeld plus de al genoten rijlessen en administratiekosten onder aftrek van eventuele kortingen.

7.3) De rijschool kan de les overeenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de rijschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren onder de terugbetaling aan de cursist van die (les)gelden waarvoor de rijschool nog niet heeft gepresteerd.

7.4) De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden door het eventueel overlijden van de cursist.

7.5) Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de cursist in alle gevallen recht op restitutie van aan de rijschool betaalde examengelden ter hoogte van het door de bevoegde instantie vastgestelde tarief, voor zover de rijschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan die bevoegde instantie. Slechts bij de op naam gereserveerde examens vervalt het recht op restitutie.

Artikel 8. Vrijwaring
8.1) De rijschool vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aan- of overrijdingen tijdens de rijles, alsmede tijdens het praktijkexamen tenzij;

– de cursist zich zodanig misdraagt dat ondanks ingrijpen van de instructeur de verkeersovertreding of aanrijding plaatsvindt;

– de cursist tijdens de rijles onder invloed is van verdovende middelen, alcohol, of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden en dat na een overtreding of aanrijding blijkt;

– de cursist een ontzegging van de rijbevoegdheid is opgelegd en dat heeft verzwegen.

– de cursist onjuiste gegevens heeft verstrekt of verzwegen over zijn of haar medische beperkingen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1) De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt verleend. De rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

Artikel 10. Klachten

10.1) De cursist die klachten heeft over de overeenkomst, opleiding of aangeboden diensten dient deze ter plaatse aan de betrokken personen kenbaar te maken, teneinde hen de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse te proberen op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan de cursist deze schriftelijk voorleggen aan de directie van de rijschool.

Artikel 11. Bemiddelingsregeling

11.1) Indien er een geschil is ontstaan tussen de cursist en de rijschool met betrekking tot de onderhavige verplichtingen, dan kan de cursist een beroep doen op bemiddelingsregeling, nadat de cursist zich eerst tot de rijschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.

11.2) Het beroep op bemiddeling dient schriftelijk te worden gedaan binnen een periode van vier weken nadat het geschil is ontstaan.

11.3) Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de rijschool dan wel de cursist om het geschil door de gewone rechter te laten beslechten niet in de weg.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1) Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

12.2) Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Deze les overeenkomst is mede opgesteld door ARAG Legal Services, Postbus 187, 3830 AD Leusden.

6 dagen geleden

Falcon Rijschool
AVB examen binnen in 1️⃣❌ natuurlijk❗Met plezier je rijbewijs halen sinds 2010 ... Meer tonenMinder tonen
Bekijk op facebook

6 dagen geleden

Falcon Rijschool
🔥🔥1️⃣0️⃣0️⃣%🔥🔥1️⃣0️⃣0️⃣%🔥🔥HOPPA alle 2️⃣ naar het gemeentehuis! Gefeliciteerd met het behalen van jullie 🏍 rijbewijs. Wij wensen jullie heel veel veilige km’s‼️In1️⃣❌natuurlijk❗www.falconrijschool.nl#swsingeslaagd #twowheels #welovemotorcycles #drivesafe #motorrijbewijsbehaald #rijschoolfalcon #Arnhem #Nijmegen #Lent #oversteek #Elst #beastmode #fighters #elst #huissen #driel #bemmel ... Meer tonenMinder tonen
Bekijk op facebook

6 dagen geleden

Falcon Rijschool
Geslaagd gefeliciteerd Semih 🤩 Goed gedaan en nu lekker zelfstandig verder. Geniet ervan. Met plezier je rijbewijs halen❗❕❗AUTO (automaat) ➖ MOTOR ➖ AANHANGER#rijbewijs #rijschoolfalcon #nijmegen #arnhem #elst #lent #motorles #velp #Malden #bemmel #angeren #huissen #valburg #oversteek ... Meer tonenMinder tonen
Bekijk op facebook

Google Reviews

 • Avatar Jones bour ★★★★★ een week geleden
  De beste rijschool in Nederland die je kan voorstellen. Ik heb deze review samen met mijn docent … Lees meer Nederlands geschreven. Ik ben nu 3 jaar in Nederland en kom uit oorlogsland Syrië heb helaas mijn familie achter moeten laten. En alleen mijn koffers gepakt. Ben uiteindelijk in Nederland beland. In de kleine dorpje Beuningen. Ik ben via andere klasgenoten uit Nijmegen terecht gekomen bij rijschool Falcon. Ik heb complimenten en zeer veel respect voor de wijze hoe de lessen worden gegeven.. met veel passie en geduld. Ondanks dat ik heel gebrekkig Nederlands spreek en de taal niet goed begrijp is mij alle tijd gegeven en ruimte om mij te ontwikkelen als goeie motor rijder.
  Ik ben in 1x geslaagd voor beide examens.
  Nogmaals super veel Respect voor beide motor rij instructeurs van rijschool Falcon.
  Nog mijn laatste woorden die deze rijschool omschrijven.
  GEDULD
  LIEFDE
  RUIMTE
  RESPECT
  KENNIS
  SOCIAAL
  EMPATHIE
  ERVARING
 • Avatar Workout Bully ★★★★★ een week geleden
  Als je goed wilt leren motor rijden en ook snel je rijbewijs wilt halen, ben je bij Falcon … Lees meer aan het juiste adres. Er wordt goed en duidelijk uitgelegd waardoor je je al snel zelfverzekerd voelt op de motor. Het was duidelijk dat de instructeurs veel ervaring op de weg, maar ook in het lesgeven hadden.
  Ook vond ik het fijn dat er lekker werd door gepland richting het examen. We werkten dus echt ergens naartoe.
  In 1 x geslaagd voor beide examens, en dat met dank aan team Falcon! Bedankt toppers !
 • Avatar J. ★★★★★ een week geleden
  Dit bedrijf is 'DE' rijschool van Arnhem en omstreken. Ik heb hier twee keer me rijbewijs … Lees meer mogen halen en beide in een keer geslaagd mede door de gezellige sfeer, laag drempelige manier van lesgeven en een hoog kennis niveau.
  Al met al super tevreden! Ga zo door Falcon!

Falcon Rijschool

info@falconrijschool.nl
+31(0)6 588 221 32
Rijschool nummer: 5297H6

Zelf regelen

Machtig ons met DigiD

Theorie aanvragen CBR

Zelfreflectie CBR

Gezondheidsverklaring CBR

Falcon Rijschool

info@falconrijschool.nl
+31(0)6 588 221 32
Rijschool nummer: 5297H6

Zelf regelen

Machtig ons met DigiD

Theorie aanvragen CBR

Zelfreflectie CBR

Gezondheidsverklaring CBR